Links

Shopping

Jane:Excuse me

Shop-assistant:Yes, Can I help you?

Jane:I`d like a pair of jeans, please.

Shop-assistant:What size  do you wear?

Jane:Thirty-six..

Shop-assistant:What colour would you like?

Jane:Light blue.

Shop-assistant:Here`s a nice pair

Jane:Can I try them on?

Shop-assistant:Of course you can

Jane:Do they suit me all right?

Shop assistant:You look great. And the colour suits you.

Jane:Thank you. I`ll take them. How much are they?

Ես և Շրջակա աշխարհ

Ես սովորել եմ թե ինչպիսի օգտակար հատկություններ ունեն տարբեր մրգերը և բանջարեղենը:
Մրգերի օգտակար հատկությունները:

Ես գիտեմ արեգակնային համակարգի մասին: Թե ինչպես է երկիրը պտտվումարեգակի շուրջ:
Արեգակնային համակարգ

Սովորել եմ անվտանգության կանոնները,ինչպես վարվել տարբեր իրավիճակներում:
Անվտանգության կանոններ
Կարողանում եմ տեղեկություն գտնել տարբեր վայրերի մասին ու քարտեզագրել:
Ճանապարհորդություն դեպի Բջնի